เกี่ยวกับโครงการ


พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 13 (13) กำหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้องเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำนโยบายและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ เนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา

ดังนั้น เพื่อให้การนำข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลและดัชนี เพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลและดัชนีเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความทันสมัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้บริหารและหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

2. ประชาชนและผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

3. ประเทศไทยมีฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานที่จะสามารถนำไปเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในอนาคต